Ljungskile SS

LjSS Höstmöte

Publicerad: 21/10 2013 - 12:56 (Uppdaterad: 24/2 2014 - 12:06)

Vi hälsar dig välkommen till LjSS höstmöte torsdagen den 28 november klockan 18:30 i klubbhuset.

Vid årsmötet den 4 mars 2011 antogs nya stadgar vilket bland annat innebär att vi numera har två medlemsmöten;

Höstmöte där vi väljer styrelse och behandlar verksamhetsinriktning och budget för nästkommande år.

Vårmöte, tillika årsmöte, där vi som huvudpunkter har genomgång och beslut avseende LjSS förvaltnings- och verksamhetsberättelse och fastställande av resultat- och balansräknig för det år som gått.

En av klubbens stora utmaningar är att vi behöver bli fler som arbetar aktivt i verksamheten. Vår förhoppning är att vi bl.a. genom införandet av två medlemsmöten per år ska få en bättre dialog och delaktighet med och mellan medlemmarna.

Vi serverar lättare förtäring till självkostnadspris anslutning till mötet

DAGORDNING vid höstmöte i Ljungskile Segelsällskap den 28 november

§1 Höstmötets öppnande och fastställande av röstlängd för mötet.

§2 Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§3 Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare.

§4 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt, enligt § 17 i stadgarna.

§5 Fastställande av föredragningslista .

§6 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för 2014.

§7 Fastställande av medlemsavgifter.

Styrelsens förslag är oförändrade medlemsavgifter

§8 Fastställande av andra avgifter.

Styrelsens förslag är oförändrade upptagnings- och

 vinterförvaringsuppgifter.

§9 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Inga styrelseförslag eller motioner har inkommit enl § 18.

§10 Val av styrelse för 2014

 a) Ordförande för en tid av ett år

 b) kassör för en tid om två år

 c) halva antalet ledamöter, tillika sektionsordförande. Totala antalet

 övriga ledamöter skall uppgå till åtta av vilka hälften väljs varje år.

 d) Fyra suppleanter för en tid av ett år

 e) Två revisorer och två revisorssuppleanter för en tid av ett år.

 f) Ordförande och en ledamot i valberedningen ena året, övriga ledamöter

 andra året, vardera för två år.

§11 Övriga frågor, samt information från styrelsen

§12 Höstmötets avslutande