Ljungskile SS

Kallelse vårmöte/årsmöte

Publicerad: 22/2 2014 - 07:57 (Uppdaterad: 21/3 2014 - 09:44)

Vi hälsar dig välkommen till
LJSS Vårmöte / Årsmöte
Torsdagen den 20 mars kl 18:30
i LjSS Klubbhus

Dagordning:
 
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
   b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för
det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
 verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
10. Övriga frågor.
 
Handlingar finns tillgängliga hos sekreteraren Helena Barne från den 10 mars,
helena.barne@gmail.com.

Motioner till årsmötet bör inlämnas senast den 1 mars till helena.barne@gmail.com
 
Vi bjuder på lättare förtäring i anslutning till mötet och vi vill väldigt gärna
se just dig på mötet.
 
 
LjSS Styrelse